Co daje rozdzielność majątkowa

27 lipca 2015

Wiele osób zastanawia się nad tym czy rozdzielność majątkowa w pewien sposób może zabezpieczać majątek małżonków przed wierzycielami. Do tego chodzi pytanie jak taką rozdzielność ustanowić. Gdy mąż chce założyć działalność gospodarczą a do tej pory wszystko co posiadaliśmy było wspólne możemy się między innymi obawiać tego, że w biznesie będzie różnie i jeśli coś się nie powiedzie bardzo szybko stracimy to na co tyle lat musieliśmy pracować. Dlatego czy jeśli ustali się rozdzielność majątkową można w ten sposób zabezpieczyć swoje dobra?

Zasadniczo, jeśli macie Państwo ustaloną podstawową formę ustawową, jeśli chodzi o ustrój majątkowy to tak naprawdę wszystko co jest nabywane w czasie trwania związku małżeńskiego będzie stanowić wspólny majątek. Zasada ta będzie niezależna od tego jak, który małżonek przyczynia się do uzyskania danych dóbr majątkowych. Nie ma też znaczenia to czy i jak druga strona stara się wspierać małżonka w pracy nad wychowaniem dzieci i opieką nad domem. Ustawowa wspólność majątkowa będzie miała także znaczenie, jeśli chodzi o odpowiedzialność, która wiąże się z zaciąganymi przez małżonków zobowiązaniami. Zakres tej odpowiedzialności może być jednak różny w zależności od tego, który z małżonków będzie to zobowiązanie zaciągał. Gdy zobowiązanie zaciągają oboje to tak naprawdę będą odpowiadać za nie całym majątkiem wspólnym oraz majątkami osobistymi. Jeśli zobowiązanie będzie zaciągane przez jednego z małżonków bez zgody drugiego małżonka to wierzyciele mogą starać się o zaspokojenie, jedynie z majątku osobistego dłużnika oraz z wynagrodzenia jakie uzyskuje on za pracę lub dochodów, które ma z racji innej działalności zarobkowej. Jeśli wierzytelność powstaje w związku z tym, że prowadzi się działalność gospodarczą to wierzyciel może także żądać zaspokojenia, jeśli chodzi o przedmioty majątkowe, które dotyczą przedsiębiorstwa i wchodzą w jego skład. I wtedy będzie to stanowić również uszczerbek dla majątku wspólnego. Dlatego obawy przedstawione wyżej są uzasadnione. Stosunki majątkowe między małżonkami mogą być jednak nieco inaczej ustalone i można przygotować umowę o rozdzielności majątkowej, którą powszechnie określa się jako intercyzę. Będzie się ją zawierało u notariusza. Od momentu, gdy taka rozdzielność majątkowa będzie ustanowiona małżonkowie nie będą już mieli majątku wspólnego ale każdy z nich będzie posiadał własny majątek osobisty i będzie mógł nim zarządzać samodzielnie bez ograniczeń. Zaciąganie zobowiązań przez jednego z małżonków będzie dawało możliwość zaspokojenia jedynie z jego majątku osobistego. Gdy ustanawia się rozdzielność majątkową jest rzeczą bardzo ważną wiedzieć co będzie działo się z tym majątkiem, który do tej pory był wspólnym.

Od chwili, gdy ustanowiona jest taka rozdzielność małżonkom będą przysługiwały udziały w majątku wspólnym, które będą wchodzić w skład ich majątków osobistych. Zazwyczaj będą one wynosić po połowie. Gdy ustanowiona jest rozdzielność każde z małżonków ma już własny majątek osobisty, do którego po połowie będą wchodzić te składniki, które wcześniej znajdowały się w majątku wspólnym. Mąż zakładający działalność gospodarczą za zaciągnięte zobowiązania będzie już odpowiadał jedynie wszystkim tym co znalazło się w jego majątku już po ustanowieniu rozdzielności. Gdy oczekuje się, że rozdzielność będzie miała znaczenie w stosunku do wierzycieli to konieczne będzie ich informowanie o tym, że taka rozdzielność została ustanowiona.